Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Jätevedet

Haja-asutusalueet

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Ympäristönsuojelulaki ja ”Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla” (157/2017) edellyttää jätevesijärjestelmän korjaamista seuraavalla tavalla:

Velvollisuudet

Viemäriverkoston ulkopuolella ja pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien vakituisten tai vapaa-ajanrakennusten jätevesijärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla jätevesijärjestelmän uudistaminen / saattaminen lain vaatimusten tasolle toteutuu kiinteistökohtaisella aikataululla viimeistään suurempien peruskorjausten yhteydessä. Kiinteää määräaikaa ei siis sovelleta.

Jokaisella viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä on oltava selvitys ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä, joka voidaan pyydettäessä esittää viranomaiselle. Mikäli jätevesijärjestelmästä on olemassa suunnitelma, korvaa se selvityksen.Huomioitavaa:

 • Ennen 8.3.1943 syntyneet ovat vapautetut automaattisesti eikä jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimus koske heitä, ellei jätevesistä ei aiheudu välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
 • Velvollisuudet koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuin- tai vapaa-ajan rakennuksia.
 • Säädökset eivät koske tilannetta, jossa jätevesien määrää voidaan pitää vähäisenä, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia ovat tyypillisesti vapaa-ajan asunnot, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä.

Määräaikainen vapautus

Pohjavesialueilla ja alle 100 metriä rannasta olevan, ennen vuotta 2004 rakennetun kiinteistön omistaja voi hakea kunnan ympäristöviranomaiselta määräaikaista, enintään 5 vuoden mittaista, poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista. Edellytyksenä on, että olemassa oleva jätevesijärjestelmä on kuormittavuudeltaan vähäinen tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomia. Jäteden käsittely ei silloinkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi:

 • Kiinteistön haltijan korkea ikä, tämä koskee myös v. 1943 jälkeen syntyneitä.
 • Kiinteistön vähäinen veden käyttö ja siitä johtuva vähäinen kuormitus. Tämä koskee käytännössä pieniä 1 – 2 hengen talouksia
 • Kiinteistön tuleva käyttö tai se ettei rakennusta jatkossa tulla todennäköisesti käyttämään.
 • Sosiaaliset syyt kuten pitkäaikaistyöttömyys tai sairaus tai näihin rinnastettava syy.
 • Jätevesijärjestelmän uusimisen ilmeinen kohtuuttomuus teknisen tai taloudellisen syyn perusteella
 • Mahdollinen muu syy.

Poikkeamista voi hakea seuraavasti

Hakemuksen voi tehdä määräaikaisen poikkeamisen lomakkeilla Ppky Selänteen ympäristösuojeluviranomaiselle. Hakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmän kuvaus nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Hakemus on haltijakohtainen eli kiinteistön omistuksen tai olosuhteiden, esimerkiksi käyttäjien määrän muuttuessa on jätevesijärjestelmä korjattava tai haettava uutta poikkeamista ympäristöviranomaiselta.

Miten etenen, jos jätevesien käsittely vaatii tehostamista ?

 • Varmista ensimmäiseksi, voiko kiinteistösi liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
  • Liity jos mahdollista
 • Selvitä, onko mahdollista rakentaa naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä.
  • Päädyitkö kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään?Hanki pätevä suunnittelija, joka laatii suunnitelman kiinteistöllesi sopivimmasta jätevesijärjestelmästä.
  • Huolehdi, että otatte huomioon ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston asetuksen (157/2017)vaatimukset
  • Hae jätevesijärjestelmälle lupa rakennustarkastajalta.
  • Liitä lupahakemukseen suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat (asiakasohje)doc, 63 kb.
 • Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje
 • Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (hakemuksella) on mahdollista, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

 • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
 • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen. Ennen päätöksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomainen varaa vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja ELY -keskukselle tilaisuuden tulla kuulluiksi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausunnon.