Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelu perheiden tukena

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja.

Tavoitteena vanhemmuuden tukeminen

Lapsella on oikeus hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen. Lapsen arjessa ensisijainen vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta on hänen vanhemmillaan. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät voivat ottaa yhteyttä lapsen asuinalueen sosiaalityöntekijään, jos huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.

Lapsen ääni kuuluviin

Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Sen mukaisesti jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Uusi laki korostaa myös lapsen osallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lastensuojelutyössä lapsen toivomuksia ja mielipiteitä kuullaan hänen ikä- ja kehitystasonsa huomioiden.

Lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina!

Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta, jonka kiireellisyyden sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa. Tämän jälkeen on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä tarkempi selvitys.

Lastensuojelun tarve selvitetään tarvittaessa

Silloin kun tehdään tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys, lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Esille tulleet asiat kootaan kirjalliseen yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Asiakassuunnitelma jos asiakkuus jatkuu

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus. Jos asiakkuus päättyy, siitä ilmoitetaan lapselle ja perheelle. Tarvittaessa perhe voidaan ohjata muiden palvelujen piiriin, esim. perheneuvolaan.
Jos asiakkuus jatkuu lastensuojelussa, sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelman, jonka mukaisesti lasta ja perhettä tuetaan.

Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

  • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
  • lapsen/nuoren koulunkäynnin tukeminen
  • lastensuojelun perhetyö vanhempien kasvatustyön tukemiseksi
  • ryhmätoiminta
  • neuvonta mielenterveys- ja päihdeasioissa
  • lastensuojelun taloudellinen tuki
  • perhe- tai laitoshoidon järjestäminen lapselle.


Joskus lapsi tarvitsee sijaishoitoa

Joskus pulmat ja vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Tällöinkin tuetaan perhettä ja yhteydenpitoa. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata kotiin. Huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen hoito ja huolto. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Huostaanottopäätökseen liittyy aina asiakassuunnitelma. Siihen kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä lapsen yhteydenpito vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin.

Asioiden kirjaaminen parantaa oikeusturvaa

Uusi laki velvoittaa lastensuojelun työntekijöitä kirjaamaan lastensuojeluasiat entistä tarkemmin. Nämä muutokset parantavat lapsen ja perheen oikeusturvaa lastensuojeluasioissa. Lapsella ja hänen huoltajallaan on asioiden vireille tulosta lähtien oikeus saada tietoja heitä koskevista asioista.

Lastensuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä Ppky Selänteen lastensuojelun työntekijöihin. Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat ma-to klo 12-13.00.

Lastensuojelun sosiaalityö Haapajärvi-Reisjärvi:
johtava sosiaalityöntekijä Helena Eskola p. 044 445 7943
sosiaalityöntekijä Johanna Hourula p. 044 445 6183
sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä p. 044 4456 184
sosiaaliohjaaja Sanna Lehto p. 044 445 6180
vs. sosiaaliohjaaja Teija Myllylä p. 044 445 6591

Lastensuojelun sosiaalityö Pyhäjärvi
:
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Sirpa Pengerkoski
p. 040 630 3509
vs.sosiaalityöntekijä Anna Haapa-aho p. 044 445 7995
vs.sosiaalityöntekijä Elisa Ollila p. 040 300 8231

Äkillisissä/kiireellisissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä lastensuojelun virka-ajan (ma-pe klo 8-16) päivystyspuhelimeen numerossa 044 4457 825. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112.

LASTENSUOJELUILMOITUS

PYYNTÖ LASTENSUOJELUTARPEEN ARVIOIMISEKSI (vanhemman ja ammattilaisen yhdessä tekemä pyyntö)

Lastensuojelun yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8 - 16
puh. 044 445 7825
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä
Helena Eskola
puh. 044 4457 943

Puhelintunti ma-to klo 12-13

Haapajärvi-Reisjärvi:

Sosiaalityöntekijä
Johanna Hourula
puh. 044 445 6183

Sosiaalityöntekijä
Anja Vänttilä
puh. 044 4456 184

Sosiaaliohjaaja
Sanna Lehto
puh. 044 445 6180

Vs. sosiaalityöntekijä
Anna Haapa-aho
puh. 044 445 7995


Pyhäjärvi:

Vs.sosiaalityöntekijä
Anna Haapa-aho
puh. 044 445 7995

Vs. sosiaalityöntekijä
Elisa Ollila
puh. 040 300 8231

Kiireellinen lastensuojelu
virka-aikana, puh:
044 445 7825

Virka-ajan ulkopuolella
yleinen hätänumero
112